Federación Junta de Fiestas Moros y Cristianos de Cocentaina

    ValencianoEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Himno dels Borts

Correo Imprimir
Himno que Gustavo Pascual Falcó dedica a su filá Bereberes que a continuación reproducimos textualmente:

L´HIMNE DELS BORTS

(Texto original. Letra del Ti Modino)

(Fundada el 20 de Agosto de 1939)


La filá dels “Bereberes”
hara es diu filá dels “Borts”
y pareixen borts de veres
pues son tots triats a pols.
Pero a tengut mal asert
qui aixina els a batechat
que encara que es diguen “Borts”
tots son de lo mes honrats.

Y es un honor…y es un honor…
ser de la filá dels “Borts”
Y es un honor…y es un honor…
ser de la filá dels “Borts”

Per aixo ells may senfaden
encara que els diguen borts
pues masa y de sobra saben
que no niya ni uno entre tots.
Que els diguen pues lo que vullgen
ya se sap per descontat
que els podrán dir “Borts” de apodo
pero may de veritat.

Quin abús… quin abús…
son Borts pero ben agust.
Quin abús… quin abús…
son Borts pero ben agust.

 

Cuan están de soparet
o de juerga a lo millor
es diuen coses entre ells
que si que pareixen “Borts”.
També eu pareixen a voltes
cuan están la filá
pero no eu pareixen may
alternant en sosietat.

I diuen ells… “Borts” serem
pero a ningú ofenem.
I diuen ells… “Borts” serem
pero a ningú ofenem.

Els agrá tan les fueretes
que sempre busquen motiu
corren totes les casetes
y altres voltes van al riu.
Tots els añs cuant ve el otoño
sen puchen al “Teular Nou”
y entonces donen la escusa
Que es pa casar el musol.

Ay Señor… Ay Señor…
qui no puguera ser “Bort”.
Ay Señor… Ay Señor…
qui no puguera ser “Bort”.

 
Porta la gorra antorchà
toca el pito, ix el tren
per la nit cuant ix de casa
el qui lagarra pa dell.
 
 
 
 
Se encuentra en: Inicio Filà Bereberes "Els Borts" Himno de "Els Borts"